Generelt om LAG

Standardvedtægter for den lokale aktionsgruppe 2022-2027

Vedtægter for LAG Sønderborg-Aabenraa

1. Navn, hjemsted og formål

Navn

§ 1. Foreningens navn er LAG Sønderborg-Aabenraa.

Hjemsted

§ 2. Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Sønderborg og Aabenraa kommuner.

Formål

§ 3. Den lokale aktionsgruppes formål er:
1) At indgå i administrationen af offentlige tilskudsordninger i landdistrikter.
2) At fremme den lokale udvikling i landdistrikterne i Sønderborg og Aabenraa Kommuner, herunder gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører og organisationer.

2. Medlemmer

Indmeldelse af medlemmer

§ 4. En person kan indmeldes som medlem af den lokale aktionsgruppe, hvis personen er fyldt 15 år, og enten
1) har fast bopæl i det geografiske område, som den lokale aktionsgruppe dækker, eller
2) repræsenterer en virksomhed, som har adresse i den lokale aktionsgruppes geografiske område, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kravet om bopælspligt i stk. 1, nr. 1-2, gælder ikke for personer, som er udpeget af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, jf. § 16, stk. 2, i bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter for perioden 2023-2027.

Udmeldelse

§ 5. Medlemmer kan udmeldes ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.

Eksklusion

§ 6. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer den lokale aktionsgruppe i miskredit, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Eksklusion efter stk. 1 skal indgå i beretning på den førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. Et medlem, som ekskluderes efter stk. 1, kan kræve, at beslutningen om eksklusion optages på dagsordenen til afstemning på den førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Eksklusion, som forelægges generalforsamlingen, jf. stk. 2, kan kun opretholdes, hvis eksklusionen godkendes af mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

1. Ordinær generalforsamling

Ledelse

§ 7. Generalforsamlingen er den overordnede myndighed i alle anliggender for den lokale aktionsgruppe inden for de grænser, som er fastsat i lovgivningen og nærværende vedtægter.

Ordinær generalforsamling

§ 8. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med et varsel på mindst to uger og højst fire uger, jf. dog stk. 3-5.
Stk. 3. Indkaldelsen skal offentliggøres over for en bredere kreds af borgere i det geografiske område, den lokale aktionsgruppe dækker, herunder i lokale aviser, på den lokale aktionsgruppes hjemmeside, via mail til medlemmerne eller ved opslag på sociale medier.
Stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde
1) dagsorden for generalforsamlingen,
2) revideret, underskrevet årsregnskab,
3) forslag til drifts- og likviditetsbudget for det kommende regnskabsår, og
Stk. 5. Medlemmer af den lokale aktionsgruppe kan fremsætte forslag, som skal behandles på generalforsamlingen. Det er en betingelse for at generalforsamlingen kan behandle et indkommet forslag, at
1) forslaget er fremsat skriftligt, og
2) forpersonen for bestyrelsen har modtaget forslaget senest 8 dage før generalforsamlingen.
3) indkomne forslag udsendes til medlemmer inden generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling

§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Valg af stemmetællere.
4) Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
5) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
6) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
7) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forperson.
9) Valg af revisor.
10) Eventuelt.

Afstemninger på generalforsamling

§ 10. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer af den lokale aktionsgruppe tale- og stemmeret, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Forslag, som behandles på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 36 og §§ 39-40. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Koordinator(er) for den lokale aktionsgruppe, den valgte registrerede revisor og personer, der er indbudt af bestyrelsen, kan deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

Valg af dirigent, stemmetæller og registreret revisor

§ 11. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal mindst en stemmetæller, en registreret revisor og en dirigent, jf. stk. 2.
Stk. 2. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Referat af generalforsamling

§ 12. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af generalforsamlingen.
Stk. 2. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og forpersonen for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

§ 13. Bestyrelsen består af 13 (tretten) medlemmer jf. følgende opdeling:

5 (fem) valgt på generalforsamlingen fra Sønderborg Kommune
5 (fem) valgt på generalforsamlingen fra Aabenraa Kommune
1 (en) udpeget fra Sønderborg Kommune
1 (en) udpeget fra Aabenraa Kommune
1 (en) udpeget fra Region Syddanmark

Antallet af medlemmer skal være ulige.

§ 14. Bestyrelsen sammensættes, så følgende socioøkonomiske gruppers interesser er varetaget, jf. dog stk. 2-3:
1) Lokale borgere.
2) Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger.
3) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger.
4) Offentlige myndigheder.
Stk. 2. De valgte repræsentanter for hver enkelt socioøkonomiske gruppe oplistet i stk. 1 må ikke alene udgøre et flertal i bestyrelsen.

Stk. 3. Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

§ 15. Generalforsamlingen vælger en forperson for bestyrelsen.
Stk. 2. Forpersonen vælges for to år ad gangen.

§ 16. Generalforsamlingen vælger ud over forpersonen de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for et eller to år ad gangen, så det sikres, at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

§ 17. Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen højst 2 (to) suppleanter til bestyrelsen: 1 (en) fra Sønderborg Kommune samt 1 (en) fra Aabenraa Kommune.

§ 18. Hver kommunalbestyrelse eller regionsråd i det område, som den lokale aktionsgruppe dækker, kan på forhånd inden generalforsamlingen udpege et medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Ved forfald udpeger kommunalbestyrelsen og regionsrådet et nyt medlem til bestyrelsen.

Betingelser for at blive valgt til bestyrelsen

§ 19. Det er en betingelse for at blive valgt til bestyrelsen som forperson, øvrigt medlem eller suppleant, at den valgte person
1) er mindst 18 år,
2) er medlem af den lokale aktionsgruppe, jf. dog stk. 2,
3) er til stede på generalforsamlingen eller har afgivet en skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen.
Stk. 2. Det er ikke en betingelse, at medlemmer af bestyrelsen, som udpeges af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, er medlem af den lokale aktionsgruppe.

Medlemmer udtræder i valgperioden

§ 20. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder en suppleant, som er valgt i henhold til § 17, i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Hvis forpersonen udtræder af bestyrelsen eller fratræder sin post som forperson, fungerer næstforpersonen i dennes sted indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 21. Hvis forpersonen udtræden eller fratrædelse eller et medlems udtræden af bestyrelsen medfører, at antallet af medlemmer af bestyrelsen bliver mindre end 11 (elleve), indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 22. Bestyrelsen skal meddelede Bolig- og Planstyrelsen om ændringer i bestyrelsens sammensætning, senest fire uger efter bestyrelsen har besluttet ændringen.

2. Ekstraordinær generalforsamling

§ 23. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter begæring fra
1) et flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling,
2) et flertal af medlemmerne af bestyrelsen, eller
3) 1/3 af den lokale aktionsgruppes medlemmer, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Begæring af ekstraordinær generalforsamling efter stk. 1, nr. 3, skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en dagsorden.

§ 24. Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter begæringen efter § 23, stk. 1, er modtaget, jf. dog stk. 2-4 og § 25.
Stk. 2. Indkaldelsen, skal offentliggøres over for en bredere kreds af borgere i det geografiske område, den lokale aktionsgruppe dækker, herunder i lokale aviser, den lokale aktionsgruppes hjemmeside, via mail til medlemmerne eller ved opslag på sociale medier.
Stk. 3. Indkaldelsen, skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og angive det væsentligste indhold af eventuelle indkomne forslag.
Stk. 4. Medlemmer af den lokale aktionsgruppe kan fremsætte forslag, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Det er en betingelse for at generalforsamlingen kan behandle et indkommet forslag, at
1) forslaget er fremsat skriftligt, og
2) forpersonen for bestyrelsen har modtaget forslaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

3. Digital generalforsamling

§ 25. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan beslutte at afholde en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling digitalt, hvis fysisk fremmøde ikke er mulig, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Det er en betingelse for at afholde generalforsamlingen digitalt, at bestyrelsen med mindst 14 dages varsel har bekendtgjort, hvordan den digitale generalforsamling skal afholdes. Bekendtgørelsen skal ske over for en bredere kreds af borgere i det geografiske område, den lokale aktionsgruppe dækker, herunder i lokale aviser, på den lokale aktionsgruppes hjemmeside, via mail til medlemmerne eller ved opslag på sociale medier.

4. Bestyrelsens opgaver og møder

§ 26. Bestyrelsen har ansvaret for
1) at opfylde den lokale aktionsgruppes formål i henhold til § 3, nr. 1-2,
2) varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe, og
3) udfører generalforsamlingens beslutninger.

Forperson for bestyrelsen

§ 27. Forperson for bestyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, som vedkommende vurderer er uopsættelige, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestyrelsen skal hurtigst muligt efterfølgende godkende eller afvise forpersonens afgørelse efter stk. 1.

Den daglige ledelse

§ 28. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe varetager den daglige ledelse af aktionsgruppen med administrativ bistand fra en eller flere koordinatorer, som bestyrelsen har indgået kontrakt med.

Konstituering af bestyrelsen

§ 29. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstforperson, kasserer og evt. en sekretær, hvis bestyrelsen udfører sekretariatsopgaver.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens møder

§ 30. Møderne i bestyrelsen er lukkede, medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.
Stk. 2. Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.
Stk. 4. Ethvert medlem af den lokale aktionsgruppe kan stille forslag til bestyrelsen.

§ 31. Beslutningerne på bestyrelsens møder afgøres ved simpelt flertal.

§ 32. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af bestyrelsens møder.
Stk. 2. Bestyrelsen skal godkende referatet.

7. Økonomiske forhold

Tegningsret
§ 33. Den lokale aktionsgruppe tegnes af forpersonen for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele den eller de koordinator(er), bestyrelsen har indgået kontrakt med, fuldmagt (prokura) til at foretage dispositioner på vegne af aktionsgruppen.

Den lokale aktionsgruppens økonomiske grundlag

§ 34. Den lokale aktionsgruppes økonomiske grundlag består af offentlige tilskud.

Regnskab

§ 35. Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen for aktionsgruppen.
Stk. 3. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.

Revision

§ 36. Den registrerede revisor, som er valgt på generalforsamlingen, jf. § 11, stk. 1, reviderer foreningens årsregnskab.

8. Ændring af vedtægter

§ 37. Den lokale aktionsgruppes vedtægter kan ændres på en generalforsamling, jf. dog stk. 2-3 og § 39.
Stk. 2. Ændring af vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
Stk. 3. Det er en betingelse for, at en foreslået ændring kan vedtages, at ændringen
1) ikke strider mod regelgrundlaget for den lokale aktionsgruppe, og
2) ikke strider mod vilkårene for det offentlige tilskud, som aktionsgruppen modtager eller administrerer.
Stk. 4. Bestyrelsen skal efter godkendelse af vedtægtsændringer efter stk. 1, fremsende ændringen til godkendelse hos Bolig- Planstyrelsen.

§ 38. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan ændre vedtægterne uden, det er vedtaget på en generalforsamling, hvis vedtægterne skal ændres for at være i overensstemmelse med regelgrundlaget for foreningen eller det offentlige tilskud, som foreningen administrerer.

9. Ophør og opløsning

Ophør af den lokale aktionsgruppes rettigheder og pligter

§ 39. Beslutning om, at den lokale aktionsgruppe ikke længere skal udnytte en godkendelse til at indgå i administrationen af offentlige tilskud, skal godkendes på en generalforsamling.
Stk. 2. Godkendelse af beslutningen efter stk. 1 kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 3. Hvis en beslutning efter stk. 1 godkendes, skal bestyrelsen, eller en person udpeget på generalforsamlingen, uden unødigt ophold meddele beslutningen til Bolig- og Planstyrelsen.

Opløsning af foreningen for den lokale aktionsgruppe

§ 40. Beslutning om at opløse foreningen for den lokale aktionsgruppe skal vedtages på en generalforsamling, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Vedtagelse af ophør, jf. stk. 1, kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
Stk. 3. Hvis beslutningen vedtages, vælger generalforsamlingen to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

10. Datering

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22.08.2022

Skal vi snakke sammen?

Få hjælp og inspiration til dit næste projekt. Send en besked, så kontakter vi dig!