Vurdering af projektansøgninger til LAG midler for LAG Sønderborg Aabenraa

Brug nedenstående vurderingskriterier som tjekliste, når du laver din ansøgning.

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen.  
  1. Understøtter dit projekt LAG Sønderborg-Aabenraas udviklingsstrategi – se punkt 10, 11 og 12?
  2. Opfylder dit projekt bekendtgørelsens ”Formål og anvendelse”. Se faktaboks til højre.
 1. Projektbeskrivelse
  1. Hvordan er helhedsindtrykket af projektet, er det et godt projekt?
  2. Giver projektbeskrivelsen en god forståelse af projektet for en udenforstående?
  3. Er projektets formål, aktiviteter, tidsplan, budget, mv. klart og tydeligt beskrevet i ansøgningen?
 1. Er projektet fuldt oplyst?
  1. Er projektet fuldt oplyst?
  2. Er der tilbud på relevante udgifter?
  3. Foreligger der en god forretningsplan og driftsbudget gældende for erhvervsprojekter?
 1. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
  1. Er ansøger troværdig og i stand til at gennemføre et LAG projekt?
  2. Har ansøger de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer?
 1. Lokal forankring og samarbejde
  1. Er projektet forankret i lokalsamfundet, fx ved brug af lokale ressourcer og netværk?
  2. Skaber projektet nye netværk i lokalområdet?
  3. Skaber projektet nye formelle samarbejder?
  4. Er samarbejdspartnerne relevante?
  5. Vil eventuelle samarbejdspartnere styrke området og projektet?
 1. Nyhedsværdi og innovation
  1. Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på nye måder?
  2. Tilfører projektet nyskabende elementer som fx nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud etc. til lokalområdet?
 1. Projektets levedygtighed
  1. Har projektet et længerevarende perspektiv?
  2. Er projektet levedygtigt efter projektperiodens afslutning?
  3. Kan projektet opretholdes i de krævede 3 eller 5 år efter udbetaling?
 1. Vil LAG-midlerne gøre en forskel? (kritisk kapital)
  1. Vil tildelte midler fra LAG Sønderborg-Aabenraa gøre en forskel ift. at realisere projektet?
  2. Vil projektet blive til noget uden støtte?
  3. Realiseres projektet hurtigere med midler fra aktionsgruppen?
  4. Bliver projektet bedre/større?
 1. Projektets effekt
  1. Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?
 1. Mål A fra LAG Sønderborg-Aabenraas udviklingsstrategi: ”Fremtidens erhverv i landdistrikterne”.

Kan projektet bidrage til at (ét eller flere kriterier)

 1. Fastholde og etablere flere arbejdspladser ved etablering af nye virksomheder.
 2. Fastholde og etablere flere arbejdspladser ved videreudvikling af eksisterende mikrovirksomheder.
 3. Styrke de forskellige forretningsområder generelt.
 4. Styrke og skabe netværk for iværksættere, producenter, forarbejdning m.m.
 1. Mål B fra LAG Sønderborg-Aabenraas udviklingsstrategi: ”Natur- og kulturoplevelser”

Kan projektet bidrage til at (ét eller flere kriterier):

 1. Skabe muligheder for nye natur- og kulturoplevelser.
 2. Styrke eksisterende natur- og kulturoplevelser.
 3. Udvikle erhvervsmuligheder indenfor natur- og kulturoplevelser.
 1. Mål C fra LAG Sønderborg-Aabenraas udviklingsstrategi: ”Fællesskaber og bosætning”

Kan projektet bidrage til at (ét eller flere kriterier):

 1. Styrke udbuddet af faciliteter til glæde for alle borgere.
 2. Udvikle og forbedre eksisterende fællesfaciliteter og etablere nye.
 3. Styrke kultur- og foreningslivet.
 4. Styrke bosætning i landdistrikterne.

Bæredygtig udvikling, unge under 40 og samarbejde

Foruden de ovenstående vurderingskriterier, vil vi i gennemgangen af dit projekt vurdere og vægte, om projektet medvirker til at skabe en bæredygtig udvikling og grøn omstilling – og det indenfor alle indsatsområder. Projekterne vil blive vurderet ud fra, om de arbejder med bæredygtighed i en social, miljømæssig og/eller økonomisk dimension.

Projekter, der indeholder aktiviteter målrettet unge under 40 år, blive prioriteret i programperioden.

Endelig vil projekter blive vurderet ud fra et ønske om at styrke samarbejde, både det lokale og nationale – fx. samarbejde med andre LAG-grupper i Danmark samt samarbejde internationalt, fx med Tyskland eller andre EU-lande.

I bekendtgørelsen står:

Formål og anvendelse
§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte rammerne for tildeling af tilskud til projekter, som vedrører job- og vækstskabende erhvervsudvikling i udpegede landdistrikter og til projekter, som forbedrer rammevilkårene i udpegede landdistrikter.

§ 2. Bolig- og Planstyrelsen kan yde tilskud til følgende typer projekter, jf. dog §§ 3-4:

 1. Erhvervsprojekter, som har til formål at fremme vækst og etablere nye arbejdspladser i udpegede landdistrikter
 2. Rammeprojekter, som har til formål at styrke rammevilkårene i udpegede landdistrikter, særligt med henblik på at fremme bosætning

§ 3. Tilskud til erhvervsprojekter omfattet af § 2, nr. 1, kan ydes inden for følgende temaer:

 1. Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder
 2. Erhvervssamarbejde
 3. Innovation

§ 4. Tilskud til rammeprojekter efter § 2, nr. 2, kan ydes til almennyttige projekter inden for følgende temaer:

 1. Basale servicefaciliteter
 2. Fornyelse i landsbyer
 3. Innovation
 •  

Connie Mark Skovbjerg

Connie Mark Skovbjerg

Koordinator LAG Sønderborg-Aabenraa

Mail: lag@sonderborg-aabenraa.dk 

Mobil: 2441 0942

 

Ansøgningsmodulet

Du finder ansøgningsmodulet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.

Læs Liv og Lands vejledning om tilskud til LAG projekter, inden du går i gang med ansøgningsprocessen. Her finder du alle relevante oplysninger om at søge tilskud fra LAG-ordningen, bl.a. hvad du skal gøre, hvis du ændrer projektet og når du skal afslutte projektet.

Se video og få hjælp.

Liv og Land har lavet forskellige videoguides og vejledninger, som du kan finde her.